Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

 

 1. Członkostwo w Rybnickim Klubie Golfowym jest dobrowolnym przystąpieniem osoby fizycznej lub prawnej do Klubu .  

 2. Celem Klubu jest:

 •   organizacja i popularyzacja sportu golfowego
 •   rozwijanie i ochrona zasad i etykiety golfa
 •   propagowanie i wspieranie wyczynowego sportu golfowego

 3. Klub realizuje swoje cele poprzez:

 •   przyjmowanie do Klubu członków, którzy spełniają wszelkie kryteria wysokiego poziomu kultury,  etyki i godności.
 •   prowadzenie działalności szkoleniowej i promocyjnej w golfie.
 •   prowadzenie działalności informacyjnej.
 •   organizację zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
 •   współdziałanie z innymi klubami golfowymi w Polsce i na świecie

 4. Członkostwo Klubu realizowane jest na zasadach cywilno-prawnych i polega na korzystaniu z usług Klubu w zakresie gry w golfa oraz z innych usług udostępnionych przez Klub członkom.

 5.  Osoby fizyczne lub firmy po złożeniu pisemnej deklaracji  i uzyskaniu akceptacji Zarządu oraz wniesieniu opłaty wpisowej i corocznej oraz składki na Polski Związek Golfa stają się członkami Klubu.

 7.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołane klęskami żywiołowymi.

         

Członkostwo indywidualne

 

1. Członkiem indywidualnym Klubu może zostać osoba, która spełnia kryteria  etyczne i moralne, zadeklarowała chęć  wstąpienia i uiściła stosowne opłaty określone cennikiem.

2. Członkostwo w klubie wykupuje się na minimum rok. Wstępując do klubu należy uiścić opłatę wpisową wynikającą z cennika. Opłata wpisowa jest jednorazowa i obowiązuje przez cały okres członkostwa.

3. Opłaty roczne w kolejnych latach należy uiszczać najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej opłaty rocznej. Brak wpłaty w okresie 30 dni po upływie terminu powoduje zawieszenie w prawach członka. Brak wpłaty po upływie kolejnych 30 dni powoduje ustanie członkostwa bez prawa zwrotu poniesionych opłat.

4. Członek ma prawo zwrócić się do kierownictwa Klubu w terminie minimum 30 dni przed upływem ważności karty z wnioskiem o zawieszenie karty corocznej z ważnych przyczyn uniemożliwiających mu korzystanie z klubu w danym roku. Okres zawieszenia członkostwa nie może być krótszy niż rok i nie dłuższy niż dwa lata. W czasie zawieszenia opłat członek nie może korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w Klubie.

5. Członek indywidualny klubu ma prawo do:

 •   korzystania z pola treningowego,
 •   posługiwania sie indywidualną kartą członkowską, przy czym odstępowanie jej jest zabronione i stanowi naruszenie    zasad członkostwa Klubu,
 •  posiadania odznaki klubowej i używania emblematu Klubu,
 •  używania tytułu "Członek RKG" 
 •  uzyskiwania potwierdzenia przez Klub umiejętności gry w golfa tzw. HCP
 •  rejestracji wyników zgłoszonych gier, również towarzyskich,
 •  uczestniczenia we wszystkich zawodach golfowych organizowanych przez Klub lub osoby trzecie na zasadach ustalonych przez organizatorów,   

6. Członkostwo w Klubie jest niezbywalne i nie może być zastawiane.

W przypadku śmierci członka jego członkostwo wygasa w sposób naturalny.

7. Członek Klubu zobowiązany jest do: 

 • przestrzegania zasad i reguł  lokalnych gry w golfa, aktualnych zaleceń związanych z grą i zachowaniem sie na polu oraz współpracy w tym zakresie z kierownictwem RKP, 
 • przestrzegania postępowania zgodnie z zasadami członkostwa RKG
 • systematycznego i terminowego regulowania opłat członkowskich,

 

Subskrybuje zawartość