Statut klubu

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Rybnicki Klub Golfowy dalej zwany Klubem.
2. Klub może używać w obrocie nazwy Rybnicki Klub Golfowy lub skrótu RKG.

§2

Siedzibą klubu jest Rybnik, woj. śląskie, Polska.

§3

Klub działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Ustawy z dnia 07.04.1989r Prawo o stowarzyszeniach, statutu oraz uchwał organów Klubu.

§4

Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§5

Działalność klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw klub może zatrudniać pracowników.

§ 6

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Klub może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Czas trwania Klubu jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Klubu jest:

 1. Propagowanie gry w golfa jako dyscypliny sportowej,
 2. Propagowanie gry w golfa jako sposobu spędzania wolnego czasu,
 3. Krzewienie znajomości zasad i przepisów gry w golfa,
 4. Doradztwo i pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Klubu,
 5. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 6. Współpracę i wzajemną pomoc członków Klubu,
 7. Prowadzenie działalności integrującej członków Klubu poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 8. Organizacja imprez związanych ze współzawodnictwem sportowym w golfie.

§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie nauki gry w golfa, szkółek dla młodzieży, wykładów z etykiety gry oraz propagowanie reguł Royal and Ancient Golf Club of StAndrews.
 2. Utrzymywanie stałych kontaktów roboczych z Polskim Związkiem Golfa oraz innymi klubami golfowymi w Polsce i za granicą.
 3. Zapewnienie swym członkom warunków do uprawiania gry w golfa.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych,
 4. członków juniorów.

§ 12

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Klubu.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 6. Członkowie juniorzy mogą być członkami Klubu na zasadach określonych w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach w zakresie dotyczącym członków małoletnich.

§ 13

 

1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Klubu,
 • uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
 • wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Klubu,
 • uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Klubu,
 • korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu,
 • uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Klubu,
 • uzyskiwania informacji na temat działania Klubu.

 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz reguł gry w golfa,
 • terminowego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu,
 • aktywnego uczestniczenia w działalności Klubu,
 • dbania o dobre imię Klubu.

3. Członek wspierający ma prawa określone w § 13 ust. 1 z wyjątkiem § 13 ust. 1 pkt 1
4. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2
5. Członek honorowy ma prawa określone w § 13 ust. 1 z wyjątkiem § 13 ust. 1 pkt 1
6. Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt 1 i 4
7. Członek junior ma prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 4, 5, 6
8. Członek junior posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2

§ 14

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

ZałącznikWielkość
Statut RKG485.16 KB
Subskrybuje zawartość